Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách a žáků a studentů v základních a středních školách v Jihočeském kraji, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Cílem projektu je dočasná personální podpora školním asistentem,  školní speciálním pedagogem, vzdělávání pracovníků, spolupráce a invovativní metody výuky.

Cílem projektu bylo zkvalitnění zájmového vzdělávání, a to smysluplným trávením volného času.

Program sloužil ke kompenzaci výdajů za školní a mimoškolní aktivity rodin s podporovanými dětmi a byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/ Tato webová stránka slouží k upozornění na jakékoliv nevhodné chování. Je zcela anonymní a vzkaz se dostane do správných rukou. 

Cílem projektu bylo zkvalitnění venkovního prostředí zájmového vzdělávání a rozvoj pohybových schopností žáků

Veřejná zakázka malého rozsahu „Digitální učební pomůcky“

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Cílem projektu je dočasná personální podpora školním asistentem a školní speciálním pedagogem.

Cílem projektu bylo vybavení školní družiny zakoupením pomůcek pro rozvoj pohybových schopností žáků navštěvujících zájmové kroužky.

Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, dočasná personální podpora školním asistentem a školní speciálním pedagogem.

Školení pedagogického sboru a program všeobecné primární prevence pro žáky 6. ročníku.

Cílem projektu bylo zkvalitnění a zpříjemnění prostředí zájmových kroužků školní družiny.

Základní škola Povážská Strakonice se zapojila do dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole

anonymní schránky důvěry

Projekt rozhýbává děti ve školních družinách.

Projekt se věnoval podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování.

Jsme partnerskou školou NP Šumava.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy.

Hlavním cílem projektu byl osobnostně profesní rozvoj pedagogů a dočasná personální podpora školním asistentem pro děti ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu bylo žáky smysluplně zaměstnat a poskytovat jim kvalitní "zábavu".

Záměrem projektu bylo podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a účinné prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP.

Jednalo se o projekt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky mimořádně nadané.

V rámci projektu byly vytvořeny nové metodické pomůcky a učební materiály. Došlo k modernizaci výukových pomůcek a zapojení asistenta pedagoga, školního psychologa.

Projekt byl zaměřen na vytvoření a inovaci výukových metod a zavádění nových organizačních forem práce ve výuce matematiky, přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

Hlavním cílem bylo dovybavit naši novou školu nábytkem a pomůckami, které škole chyběly a jsou potřebné pro podporu moderní výuky i technického vzdělávání.

V rámci projektu se uskutečnil zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii.