Datum: 
Pátek, Září 1, 2017 - 00:00 - Sobota, Srpen 31, 2019 - 00:00

Financováno z Evropských strukturálních a investičních fondů

Název příjemce: Základní škola Povážská Strakonice

Sídlo: Nad Školou 560, 38601 Strakonice

IČO: 70876240

Název projektu: Šablony na personální rozvoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006336

Celkové způsobilé výdaje projektu: 902 104,00

z toho z Evropského sociálního fondu: 766 788,40

z toho ze státního rozpočtu: 135 315,60

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a dočasnou personální podporu školním asistentem pro děti ohrožené školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů a dočasná personální podpora školním asistentem pro děti ohrožené školním neúspěchem.

 

Aktivity projektu:

1. Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a poskytnutí dočasné personální podpory. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

2. Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Čtenářská gramotnost

Cílem  vzdělávacích aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.