Šablony II

Datum: 
Ne, 01/09/2019 - Út, 31/08/2021

Financováno z Evropských strukturálních a investičních fondů

Název příjemce: Základní škola Povážská Strakonice

Sídlo: Nad Školou 560, 38601 Strakonice

IČO: 70876240

Název projektu: Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012969

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 609 220,00 Kč

z toho z Evropského sociálního fondu: 1 367 837,00 Kč

z toho ze státního rozpočtu: 241 383,00 Kč

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a dočasnou personální podporu školním asistentem a školní speciálním pedagogem pro děti ohrožené školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, dočasná personální podpora školním asistentem a školní speciálním pedagogem.

 

Aktivity projektu:

1. Školní asistent - personální podpora ZŠ a ŠD

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a poskytnutí dočasné personální podpory. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

2. Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga . Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

3. Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 1x32 hodin - Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 2x16 hodin  -  Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 2x8 hodin - Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 1x40 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 2x8 hodin - Kariérové vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 4x24 hodin - Cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 2x8 hodin - ICT

Cílem  vzdělávacích aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

4. Projektový den v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání dále charakterizuje důraz na aktivizační metody vzdělávání, zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti, rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání, důraz na praktickou využitelnost poznatků, důraz na mezipředmětovou spolupráci.